Vận hành

Vận hành (Operations) có chức năng lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động liên quan đến việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.