Đăng bởi Babuki JSC vào 13/04/2020

Phân tích PEST là phân tích các yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội và công nghệ trong môi trường bên ngoài của một tổ chức, có thể ảnh hưởng đến hoạt động và hiệu suất của nó.

Mô hình PESTEL liên quan đến việc thu thập và mô tả thông tin về các yếu tố bên ngoài có hoặc có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Hiểu công cụ phân tích PEST

Phân tích PEST hoặc PESTEL là một công cụ đơn giản và hiệu quả được sử dụng trong phân tích tình huống để xác định các lực lượng bên ngoài (cấp độ môi trường vĩ mô) có thể ảnh hưởng đến một tổ chức. Những lực lượng này có thể tạo ra cả cơ hội và mối đe dọa cho một tổ chức. Do đó, mục đích của phân tích PEST là:

 • tìm hiểu các yếu tố bên ngoài hiện tại ảnh hưởng đến một tổ chức;
 • xác định các yếu tố bên ngoài có thể thay đổi trong tương lai;
 • khai thác các thay đổi (cơ hội) hoặc bảo vệ chống lại chúng (các mối đe dọa) tốt hơn so với các đối thủ sẽ làm.

Kết quả của phân tích PEST là sự hiểu biết về bức tranh tổng thể xung quanh công ty.

Phân tích PEST và PESTEL

Phân tích PEST cũng được thực hiện để đánh giá tiềm năng của một thị trường mới. Nguyên tắc chung là các yếu tố tiêu cực càng ảnh hưởng đến thị trường thì càng khó kinh doanh trong đó. Những khó khăn phải xử lý sẽ làm giảm đáng kể tiềm năng lợi nhuận và công ty có thể quyết định đơn giản là không tham gia bất kỳ hoạt động nào trong thị trường đó.

Các biến thể phân tích PEST

Phân tích PEST là phiên bản chung nhất của tất cả các biến thể PEST được tạo. Nó là một công cụ rất năng động vì các thành phần mới có thể dễ dàng được thêm vào nó để tập trung vào một hoặc một lực lượng quan trọng khác ảnh hưởng đến một tổ chức.

Mặc dù các biến thể sau đây được phân tích chi tiết hơn phân tích PEST đơn giản, các thành phần bổ sung chỉ là phần mở rộng của cùng các yếu tố PEST. Phân tích PEST có thể có nhiều biến thể hơn bất kỳ công cụ chiến lược nào khác:

STEP = PEST theo cách tiếp cận tích cực hơn.
PESTEL = PEST + Môi trường + Pháp lý
PESTELI = PESTEL + Phân tích ngành
STEEP = PEST + Đạo đức
SLEPT = PEST + Pháp lý
STEEPLE = PEST + Môi trường + Pháp lý + Đạo đức
STEEPLED = STEEPLE + Nhân khẩu học
PESTLIED = PEST + Pháp lý + Quốc tế + Môi trường + Nhân khẩu học
LONGPEST = Các yếu tố địa phương + Quốc gia + Toàn cầu + PEST

Sử dụng công cụ phân tích PEST

Quá trình thực hiện phân tích PEST cần có càng nhiều người quản lý càng tốt để có kết quả tốt nhất. Nó bao gồm các bước sau:

Bước 1. Thu thập thông tin về các thay đổi chính trị, kinh tế, xã hội và công nghệ + bất kỳ yếu tố nào khác.

Bước 2. Xác định yếu tố PEST nào đại diện cho cơ hội hoặc rủi ro.

1. Thu thập thông tin phân tích PEST, PESTEL và STEEPLED

Để thực hiện phân tích PEST (hoặc bất kỳ biến thể nào khác của nó), các nhà quản lý phải thu thập càng nhiều thông tin liên quan càng tốt về môi trường bên ngoài của doanh nghiệp. Ngày nay, hầu hết các thông tin có thể được tìm thấy trên internet tương đối dễ dàng, nhanh chóng với chi phí thấp.

Khi phân tích được thực hiện lần đầu tiên, quá trình có thể mất một chút thời gian và khi mới bắt đầu, bạn có thể phải tự hỏi “Chính xác cần tìm những gì trong chính trị, kinh tế, xã hội và công nghệ?” Các mẫu sau có thể hữu ích khi thu thập thông tin cho phân tích PEST, PESTEL và STEEPLED.

Phân tích PEST bao gồm tất cả các yếu tố môi trường vĩ mô ảnh hưởng đến một tổ chức. Do đó, khi thực hiện phân tích PESTEL hoặc STEEPLED, các yếu tố pháp lý, môi trường, đạo đức và nhân khẩu học có thể trùng lặp với các yếu tố PEST.

Mẫu phân tích PEST

Phân tích PEST và PESTEL

Mẫu phân tích PEST
Yếu tố chính trị Yếu tố kinh tế
 • Sự ổn định của chính phủ và những triển vọng thay đổi
 • Quan liêu
 • Mức độ tham nhũng
 • Chính sách thuế (phí và ưu đãi)
 • Tự do báo chí
 • Thủ tục / bãi bỏ thủ tục
 • Kiểm soát thương mại
 • Hạn chế nhập khẩu (chất lượng và số lượng)
 • Thuế quan
 • Quy chế cạnh tranh
 • Sự tham gia của chính phủ vào các tổ chức công đoàn và hiệp định
 • Luật môi trường
 • Luật giáo dục
 • Luật chống độc quyền
 • Luật phân biệt đối xử
 • Bản quyền, bằng sáng chế / luật sở hữu trí tuệ
 • Bảo vệ người tiêu dùng và thương mại điện tử
 • Luật lao động
 • Luật sức khỏe và an toàn lao động
 • Luật bảo vệ dữ liệu
 • Luật điều chỉnh ô nhiễm môi trường
 • Tốc độ tăng trưởng
 • Tỷ lệ lạm phát
 • Lãi suất
 • Tỷ giá hối đoái
 • Xu hướng thất nghiệp
 • Chi phí nhân công
 • Giai đoạn của chu kỳ kinh doanh
 • Tín dụng khả dụng
 • Dòng chảy thương mại và mô hình liên quan
 • Mức thu nhập khả dụng của người tiêu dùng
 • Chính sách tiền tệ
 • Chính sách tài khóa
 • Biến động giá cả
 • Xu hướng thị trường chứng khoán
 • Thời tiết
 • Khí hậu thay đổi
Yếu tố văn hóa xã hội Yếu tố công nghệ
 • Ý thức về sức khỏe
 • Trình độ học vấn
 • Thái độ đối với hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu
 • Thái độ đối với công việc, giải trí, sự nghiệp và nghỉ hưu
 • Thái độ đối với chất lượng sản phẩm và dịch vụ khách hàng
 • Thái độ đối với tiết kiệm và đầu tư
 • Nhấn mạnh về an toàn
 • Lối sống
 • Thói quen mua hàng
 • Tôn giáo và tín ngưỡng
 • Thái độ đối với sản phẩm “xanh” hoặc các sản phẩm sinh thái
 • Thái độ đối với hỗ trợ năng lượng tái tạo
 • Tỷ lệ tăng dân số
 • Tỷ lệ nhập cư và di cư
 • Phân bố tuổi và tỷ lệ tuổi thọ
 • Tỷ lệ giới tính
 • Mức thu nhập trung bình khả dụng
 • Tầng lớp xã hội
 • Quy mô và cấu trúc gia đình
 • Dân tộc thiểu số
 • Cơ sở hạ tầng cơ bản
 • Tỷ lệ thay đổi công nghệ
 • Chi phí cho nghiên cứu & phát triển
 • Ưu đãi công nghệ
 • Pháp luật về công nghệ
 • Trình độ công nghệ trong ngành
 • Hạ tầng truyền thông
 • Tiếp cận công nghệ mới nhất
 • Cơ sở hạ tầng và độ phủ sóng của Internet

Mẫu phân tích PESTEL

Phân tích PEST và PESTEL

Mẫu phân tích PESTEL
Yếu tố chính trị Yếu tố kinh tế
Yếu tố văn hóa xã hội Yếu tố công nghệ
+
Yếu tố môi trường (sinh thái) Yếu tố pháp lý
 • Thời tiết
 • Thay đổi khí hậu
 • Luật điều chỉnh ô nhiễm môi trường
 • Ô nhiễm không khí và nước
 • Tái chế
 • Quản lý chất thải
 • Thái độ đối với sản phẩm  “xanh” hoặc các sản phẩm sinh thái
 • Những loài có nguy có bị tuyệt chủng
 • Thái độ đối với hỗ trợ năng lượng tái tạo
 • Luật chống độc quyền
 • Luật phân biệt đối xử
 • Bản quyền, bằng sáng chế / luật sở hữu trí tuệ
 • Bảo vệ người tiêu dùng và thương mại điện tử
 • Luật lao động
 • Luật sức khỏe và an toàn
 • Bảo vệ dữ liệu

Mẫu phân tích STEEPLED

Mẫu phân tích STEEPLED
Yếu tố chính trị Yếu tố kinh tế
Yếu tố văn hóa xã hội Yếu tố công nghệ
Yếu tố môi trường (sinh thái) Yếu tố pháp lý
+
Yếu tố đạo đức Yếu tố nhân khẩu học
 • Quảng cáo đạo đức và thực hành bán hàng
 • Chuẩn mực kế toán, quản lý và tiếp thị
 • Thái độ đối với hàng giả và vi phạm bằng sáng chế
 • Thực hành tuyển dụng đạo đức và tiêu chuẩn lao động (không sử dụng lao động trẻ em)
 • Tỷ lệ tăng dân số
 • Tỷ lệ nhập cư và di cư
 • Phân bố tuổi và tỷ lệ tuổi thọ
 • Phân phối giới tính
 • Mức thu nhập trung bình khả dụng
 • Tầng lớp xã hội
 • Quy mô và cấu trúc gia đình
 • Dân tộc thiểu số

2. Xác định các cơ hội và các mối đe dọa

Thu thập thông tin chỉ là bước quan trọng đầu tiên để thực hiện phân tích PEST. Sau đó, thông tin phải được đánh giá. Có nhiều yếu tố thay đổi trong môi trường bên ngoài nhưng không phải tất cả chúng đều ảnh hưởng hoặc có thể ảnh hưởng đến một tổ chức.

Do đó, điều cần thiết là xác định các yếu tố PEST nào đại diện cho các cơ hội hoặc mối đe dọa cho một tổ chức và chỉ liệt kê các yếu tố đó trong phân tích PEST. Điều này cho phép tập trung vào những thay đổi quan trọng nhất có thể có tác động đến doanh nghiệp.

Ví dụ phân tích PEST

Phân tích PEST và PESTEL

Bảng dưới đây cho thấy ví dụ phân tích PEST. Nó liệt kê các cơ hội và các mối đe dọa đang ảnh hưởng đến một doanh nghiệp trong môi trường vĩ mô.

Ví dụ phân tích PEST
Yếu tố chính trị Yếu tố kinh tế
 • Chính phủ đã thông qua luật yêu cầu giảm thêm lượng khí thải CO2, HC và NC cho xe cho đến năm 2025
 • Các lực lượng chính trị mới, chống lại việc giảm thuế, có thể được bầu trong các cuộc bầu cử tiếp theo vào năm tới
 • Hạn chế nhập khẩu sẽ tăng trong năm 2020
 • Chính phủ đang gia tăng tài trợ cho ngành công nghiệp cụ thể
 • Chính phủ đang nới lỏng các quy định cho việc làm
 • Căng thẳng gia tăng giữa chính phủ và đối tác xuất khẩu chính
 • GDP sẽ tăng 3% trong năm 2020
 • Tín dụng khả dụng cho các doanh nghiệp sẽ tăng nhẹ hoặc không thay đổi trong năm 2020.
 • Thất nghiệp dự kiến sẽ tăng 7%
 • Lạm phát sẽ giảm xuống còn 3% hoặc 2% trong năm 2020
 • Thuế suất doanh nghiệp sẽ giảm 2% trong năm tới
 • Tỷ giá đô la dự kiến sẽ giảm so với đồng euro
 • Mức thu nhập khả dụng sẽ giảm
 • Giá kim loại và dầu sẽ tăng lần lượt 5% và 6% trong năm 2020
Yếu tố văn hóa xã hội Yếu tố công nghệ
 • Thái độ tích cực đối với sản phẩm “xanh”
 • Số lượng cá nhân và công ty giao dịch qua Internet lần lượt là 67% và 45% và dự kiến sẽ tăng
 • Nhập cư ngày càng tăng
 • Tăng thái độ tích cực đối với công việc với thời gian làm việc ngắn hơn
 • Mọi người có xu hướng mua nhiều sản phẩm trong nước hơn là nước ngoài
 • Mọi người thay đổi thói quen ăn uống và bây giờ có xu hướng ăn thực phẩm lành mạnh hơn
 • Máy móc mới có thể giảm 20% chi phí sản xuất đang được phát triển
 • Công ty viễn thông lớn đã công bố kế hoạch mở rộng cơ sở hạ tầng internet và lắp đặt cáp quang mới
 • Các sản phẩm công nghệ mới sẽ được giới thiệu trong năm tới
 • Công nghệ AI và các sản phẩm liên quan đang được phát triển mạnh

Phân tích PEST và các biến thể của nó là những công cụ chiến lược hữu ích trong việc cung cấp thông tin để xây dựng chiến lược cho doanh nghiệp.

Tham khảo thêm các nội dung hữu ích về Chiến lược, Phân tích thị trường và Bí quyết thâm nhập thị trường:

Đăng ký nhận bản tin


  Các bài bài viết liên quan

  Xem thêm
  Chiến lược Chuyển đổi số

  4 chiến lược doanh nghiệp trong thế giới kỹ thuật số

  Thay vì chỉ thích nghi, chúng ta cần hợp tác sâu rộng và thúc đẩy các chuyển đổi dựa trên kỹ năng. Những cá nhân và doanh nghiệp không thay đổi sẽ khó tồn tại.

  22/02/2022 • Babuki JSC
  Phân tích Thị trường Kinh tế vĩ mô

  Xuất khẩu thuỷ sản: triển vọng tích cực và thách thức không nhỏ

  Việc tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do FTA sẽ mang đến nhiều cơ hội cho xuất khẩu thủy sản, kèm theo đó là nhiều thách thức mà ngành này phải đối mặt.

  20/02/2022 • Babuki JSC
  Phân tích Thị trường Chuyển đổi số

  Ví điện tử Việt Nam tiếp tục thống lĩnh thị trường nội địa

  Các doanh nghiệp ví điện tử Việt Nam đang không ngừng phát triển và mở rộng hợp tác để gia tăng sự hiện diện trên thị trường.

  17/02/2022 • Babuki JSC
  Kinh tế vĩ mô Phân tích Thị trường

  Việt Nam được dự báo là nền kinh tế Internet phát triển nhanh nhất Đông Nam Á

  Việt Nam vẫn là nền kinh tế internet tăng trưởng mạnh, thu hút các nguồn đầu tư nước ngoài vào thị trường kỹ thuật số.

  04/02/2022 • Babuki JSC
  M&A / Gọi vốn đầu tư Phân tích Thị trường

  IPO tại nước ngoài: thời cơ vàng cho doanh nghiệp Việt Nam

  Thời điểm hiện tại chính là “thời cơ vàng” để các doanh nghiệp Việt Nam tính đến việc IPO ra nước ngoài, tuy nhiên vẫn còn những rào cản về mặt pháp lý và cơ chế hoạt động.

  04/02/2022 • Babuki JSC
  Kinh tế vĩ mô Phân tích Thị trường

  Nhìn lại kinh tế Việt Nam 2021 và tầm nhìn năm 2022

  Hầu hết các ngân hàng và tổ chức quốc tế vẫn duy trì tâm lý lạc quan với kinh tế Việt Nam, hướng đến sự tăng trưởng GDP tích cực trong tương lai gần.

  20/01/2022 • Babuki JSC
  Phân tích Thị trường

  Năng lực sản xuất là “chìa khóa” cho sự tăng trưởng kinh tế Việt Nam

  Việt Nam đã và đang trở thành điểm đến hàng đầu để đầu tư vào lĩnh vực sản xuất do có vị trí chiến lược, vận chuyển, nguồn lao động dồi dào và chi phí sản xuất tối ưu.

  19/01/2022 • Babuki JSC
  Phân tích Thị trường M&A / Gọi vốn đầu tư

  Vì sao các nhà đầu tư lạc quan về kinh tế Việt Nam khi mở cửa trở lại?

  Bài viết đánh giá tổng quan về cơ hội, thách thức và triển vọng trong tương lai của nền kinh tế Việt Nam khi mở cửa trở lại.

  19/01/2022 • Babuki JSC
  M&A / Gọi vốn đầu tư Phân tích Thị trường Tài chính / Quản trị doanh nghiệp

  Xu hướng đầu tư tạo tác động ở Đông Nam Á

  Thị trường đầu tư tác động của khu vực chủ yếu xoay quanh các lĩnh vực bao gồm dịch vụ tài chính, năng lượng và sản xuất. Cùng với nhau, các lĩnh vực này chiếm 82% tổng vốn triển khai trong khu vực và 63% tổng số thương vụ.

  29/12/2021 • Babuki JSC
  M&A / Gọi vốn đầu tư Phân tích Thị trường Tin tức

  M&A tại Việt Nam đạt kỷ lục mới năm 2021, dự kiến vượt con số 3,9 tỷ USD của năm 2020

  Số lượng giao dịch trong năm 2020 đạt mức cao kỷ lục (kể từ 2006) và đà này tiếp tục kéo dài trong ba quý đầu năm 2021 — tổng số 41 giao dịch được công bố, bằng với con số của Q1-Q3 2020.

  13/12/2021 • Babuki JSC