Đăng bởi Babuki JSC vào 24/01/2021

Mục tiêu của phân tích thanh khoản bảng cân đối kế toán liên quan đến nhu cầu đánh giá khả năng thanh toán của tổ chức, tức là khả năng giải quyết kịp thời và đầy đủ tất cả các khoản nợ của doanh nghiệp.

Thanh khoản bảng cân đối kế toán

Thanh khoản bảng cân đối kế toán được hiểu là mức độ bao phủ của tài sản đối với các khoản nợ của doanh nghiệp, thời gian chuyển đổi tài sản thành tiền tương ứng với thời gian đáo hạn của nợ.

Thanh khoản bảng cân đối kế toán khác với thanh khoản tài sản – thời gian cần thiết để chuyển đổi tài sản thành tiền mặt. Càng mất ít thời gian để loại tài sản này biến thành tiền, tính thanh khoản của chúng càng cao.

Phân tích thanh khoản của bảng cân đối kế toán bao gồm so sánh các nhóm tài sản (được nhóm theo mức độ thanh khoản và được sắp xếp theo thứ tự thanh khoản giảm dần) với các nhóm nguồn vốn (được nhóm theo kỳ hạn và được sắp xếp theo thứ tự tăng dần).

Tài sản

Phân tích thanh khoản bảng cân đối kế toán

Tùy thuộc vào mức độ thanh khoản, tức là tốc độ chuyển đổi thành tiền mặt, tài sản của doanh nghiệp được chia thành các nhóm sau.

A1. Các tài sản có tính thanh khoản cao nhất – bao gồm tất cả các khoản mục tiền mặt của doanh nghiệp và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (chứng khoán). Nhóm này được tính như sau:

A1 = Tiền và các khoản tương đương tiền + Đầu tư tài chính ngắn hạn = Dòng 110 + Dòng 120

A2. Tài sản có tính thanh khoản cao – các khoản phải thu, các khoản thanh toán dự kiến ​​trong vòng 12 tháng sau ngày báo cáo.

A2 = Các khoản phải thu ngắn hạn = Dòng 130

A3. Tài sản có tính thanh khoản thấp – các loại tài sản ngắn hạn còn lại trong bảng cân đối kế toán, bao gồm hàng tồn kho và các tài sản ngắn hạn khác.

A3 = Hàng tồn kho + Các tài sản ngắn hạn khác = Dòng 140 + Dòng 150

A4. Tài sản có tính thanh khoản thấp – tài sản dài hạn của bảng cân đối kế toán.

A4 = Tài sản dài hạn = Dòng 200

Nguồn vốn

Phân tích thanh khoản bảng cân đối kế toán

Nguồn được nhóm theo mức độ khẩn cấp của việc đáo hạn.

L1. Các khoản nợ khẩn cấp nhất – bao gồm các tài khoản phải trả.

L1 = Phải trả người bán ngắn hạn + Người mua trả tiền trước + Thuế nộp ngân sách Nhà nước Chi phí phải trả ngắn hạn = Dòng 311 + Dòng 312 + Dòng 313 + Dòng 315

L2. Nợ ngắn hạn là các khoản vay ngắn hạn, nợ cho người tham gia vào việc thanh toán thu nhập, các khoản nợ ngắn hạn khác.

L2 = Phải trả người lao động + Phải trả ngắn hạn khác + Vay ngắn hạn + Quỹ khen thưởng và phúc lợi =  Dòng 314 + Dòng 319 + Dòng 320 + Dòng 322

L3. Các khoản nợ dài hạn là các khoản mục bảng cân đối liên quan đến các khoản phải trả và vay dài hạn, cũng như doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn, dự phòng phải trả ngắn hạn.

L3 = Nợ dài hạn + Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn + Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn = Dòng 330 + Dòng 318 + Dòng 321

L4. Nợ vĩnh viễn hoặc ổn định – Vốn chủ sở hữu.

L4 = Vốn chủ sở hữu = Dòng 400

Đánh giá thanh khoản bảng cân đối kế toán

Để xác định tính thanh khoản của bảng cân đối kế toán, nên so sánh kết quả của các nhóm tài sản và nguồn vốn nhất định.

Bảng cân đối được coi là hoàn toàn thanh khoản nếu hệ các bất đẳng thức sau xảy ra:

A1 > L1

A2 > L2

A3 > L3

A4 < L4

Nếu ba bất đẳng thức đầu tiên đều thỏa mãn, vậy bất đẳng thức thứ 4 chắc chắn sẽ thỏa mãn (do tài sản và nguồn vốn luôn bằng nhau). Vì vậy điều quan trọng là so sánh kết quả của ba nhóm tài sản và nguồn vốn đầu tiên. Việc bất đẳng thức thứ tư được thỏa mãn cho thấy sự tuân thủ một trong những điều kiện ổn định tài chính – sự sẵn có của vốn lưu động tại doanh nghiệp.

Trong trường hợp khi một hoặc nhiều bất đẳng thức của hệ có dấu hiệu trái ngược với hệ bất đẳng thức tối ưu, tính thanh khoản của bảng cân đối kế toán ít nhiều sẽ có sự khác biệt so với tình trạng thanh khoản tuyệt đối. Hơn nữa, việc thiếu hụt của một nhóm tài sản có thể được bù đắp bằng phần vượt quá của nhóm khác trong định giá, nhưng trong thực tế, tài sản ít thanh khoản hơn không thể thay thế cho những tài sản có tính thanh khoản cao hơn.

So sánh tính thanh khoản tài sản và nợ phải trả cho phép chủ doanh nghiệp và các nhà quản lý tính toán các chỉ số sau:

– thanh khoản hiện tại CL, cho biết tổ chức có khả năng thanh toán (+) hay không có khả năng thanh toán (-) trong thời gian gần nhất với khoảng thời gian được xem xét:

CL = (A1 + A2) – (L1 + L2);

 thanh khoản tiềm năng PL là một dự báo về khả năng thanh toán dựa trên so sánh các khoản thu và phải trả trong tương lai:

PL = A3 – L3.

Để phân tích thanh khoản bảng cân đối kế toán, bảng 1 dưới đây được tổng hợp. Các cột của bảng này ghi dữ liệu vào đầu và cuối kỳ báo cáo từ bảng cân đối so sánh phân tích của các nhóm tài sản và nguồn vốn. So sánh kết quả của các nhóm này có thể xác định giá trị tuyệt đối của thặng dư hoặc thâm hụt thanh toán vào đầu và cuối kỳ báo cáo.

Phân tích thanh khoản bảng cân đối kế toán

Bảng 1. Phân tích thanh khoản bảng cân đối kế toán

Có thể đưa ra một đánh giá chính xác hơn về tính thanh khoản của bảng cân đối kế toán dựa trên phân tích nội bộ về tình trạng tài chính. Trong trường hợp này, số tiền cho mỗi mục trong bảng cân đối kế toán trong bất kỳ nhóm nào của ba nhóm tài sản và nguồn vốn đầu tiên  được chia thành các phần khác nhau.

Phân tích thanh khoản bảng cân đối kế toán

Những phần này  tương ứng với các khoảng thời gian chuyển đổi thành tiền mặt khác nhau với các khoản mục hoạt động tài sản và các kỳ hạn khác nhau về thời gian đáo hạn đối với các khoản mục nguồn vốn:

 • ít hơn 3 tháng;
 • từ 3 đến 6 tháng;
 • từ 6 tháng đến một năm;
 • hơn một năm.

Vì vậy, được nhóm lại đầu tiên là các chỉ mục phản ánh các khoản phải thu và các tài sản khác, tài khoản phải trả và các khoản nợ khác, cũng như các khoản vay ngắn hạn và vốn vay.

Đối với việc phân phối theo thời gian chuyển đổi thành tiền mặt của các mục tài sản ngắn hạn, giá trị hàng tồn kho được tính theo ngày của quay vòng. Hơn nữa, các tài sản có cùng khoảng thời gian chuyển đổi thành tiền mặt và của các khoản nợ có cùng khoảng thời gian đáo hạn được nhóm lại với nhau.

Việc phân tích thanh khoản của bảng cân đối kế toán giúp kiểm tra xem các khoản nợ trong nguồn vốn của bảng cân đối kế toán có được bảo đảm bằng các tài sản có thời gian chuyển đổi thành tiền bằng với thời gian đáo hạn của nợ phải trả hay không.

So sánh kết quả của nhóm tài sản và nguồn vốn đầu tiên, tức là A1 và L1 (thời hạn tối đa 3 tháng), phản ánh tỷ lệ thanh toán và thu vào hiện tại. So sánh kết quả của nhóm tài sản và nguồn vốn thứ hai, tức là A2 và L2 (thời hạn từ 3 đến 6 tháng), cho thấy xu hướng tăng hoặc giảm thanh khoản hiện tại trong tương lai gần. So sánh kết quả của nhóm tài sản và nguồn vốn thứ ba và thứ tư phản ánh tỷ lệ thanh toán và thu vào trong tương lai xa.

Phân tích được thực hiện theo quy trình này thể hiện khá đầy đủ điều kiện tài chính từ quan điểm về khả năng giải quyết kịp thời các khoản nợ.

Kết 

Khả năng thanh toán là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp tồn tại. Việc phân tích thanh khoản của bảng cân đối kế toán được thực hiện theo phương pháp đánh giá trên khá dễ dàng và mang đến kết quả gần đúng. Để chính xác hơn cần thực hiện phân tích chi tiết khả năng thanh toán bằng các tỷ số tài chính. Phương pháp này sẽ được đề cập trong bài viết sau.

Babuki chúc các bạn thành công!

Bạn đọc có thể đọc thêm các bài viết về phân tích và đánh giá báo cáo tài chính của doanh nghiệp:

Hãy để lại thông tin liên hệ để Babuki có thể gửi đến bạn các bài viết hay hoặc hỗ trợ tư vấn về chiến lược và quản trị.

Đăng ký nhận bản tin


  Các bài bài viết liên quan

  Xem thêm
  Tin tức M&A / Gọi vốn đầu tư Tài chính / Quản trị doanh nghiệp

  Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất: Hiểu đúng để nhận diện rủi ro tiềm ẩn để tránh và nắm bắt những cơ hội đầu tư

  Việc đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp thành thạo sẽ giúp cho nhà đầu tư chứng khoán thấu hiểu được vòng quay kinh doanh của doanh nghiệp để từ đó nắm được tình hình sức khỏe tài chính, hiệu quả kinh doanh, vị thế dòng tiền, nhận diện rủi ro tiềm ẩn để tránh và nắm bắt những cơ hội đầu tư.

  31/08/2021 • Babuki JSC
  Tài liệu Tài chính / Quản trị doanh nghiệp

  Nghiên cứu – Vận dụng Balanced Scored Card tại PNJ & Đề xuất giải pháp quản trị

  Nghiên cứu nhằm xây dựng thẻ điểm cân bằng (BSC) cho Công ty PNJ dựa trên 4 khía cạnh/viễn cảnh: Tài chính; Khách hàng; Quy trình nội bộ và Đào tạo và phát triển.

  17/08/2021 • Kathy Trần
  Tài chính / Quản trị doanh nghiệp

  Các chỉ tiêu phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp

  Trong phân tích tài chính doanh nghiệp, phân tích báo cáo tài chính (BCTC) đóng vai trò quan trọng nhất. Phân tích BCTC cung cấp các thông tin tài chính rõ ràng nhất về tình hình tài chính, tình hình vốn, công nợ… cho nhà quản trị doanh nghiệp kịp thời đưa ra các quyết định điều hành.

  09/08/2021 • Babuki JSC
  Tài chính / Quản trị doanh nghiệp Chiến lược kinh doanh Tái cấu trúc / Chuyển đổi doanh nghiệp

  Kế hoạch kinh doanh liên tục trong thời kỳ COVID-19

  Trong giai đoạn COVID-19 sự linh động cần được nắm giữ ở mức độ toàn diện bằng cách thiết kế lại kế hoạch liên tục kinh doanh với một cách tiếp cận thực tế hơn.

  13/04/2021 • Babuki JSC
  Chuyển đổi số Tài chính / Quản trị doanh nghiệp

  Cách thức ra quyết định dựa trên AI sẽ như thế nào?

  Ra quyết định dựa trên AI là xu hướng của nền kinh tế số hiện nay. Nhiều công ty đã thích nghi với cách tiếp cận dựa trên cơ sở dữ liệu để đưa ra quyết định vận hành. Dữ liệu có thể cải thiện các quyết định, nhưng nó đòi hỏi bộ xử lý phù hợp để tận dụng nó một cách tối đa.

  13/04/2021 • Babuki JSC
  Nhân sự Tài chính / Quản trị doanh nghiệp

  Quản lý sự kém hiệu quả trong Doanh nghiệp gia đình

  Trong các doanh nghiệp gia đình, các nhà lãnh đạo đôi khi đưa ra các quyết định tuyển dụng và nhân sự dựa trên mối quan hệ và nghĩa vụ nhiều như dựa trên năng lực và kinh nghiệm.

  13/04/2021 • Babuki JSC
  M&A / Gọi vốn đầu tư Tài chính / Quản trị doanh nghiệp

  Những Dấu Hiệu Cho Biết Doanh Nghiệp Đã Sẵn Sàng Để IPO

  IPO (Initial Public Offering) là tên viết tắt cho thuật ngữ Phát hành lần đầu ra công chúng. Đây là thuật ngữ giải nghĩa cho hành động chào bán chứng khoán, tung cổ phiếu lên sàn lần đầu tiên cho công chúng.

  13/04/2021 • Babuki JSC
  Chuyển đổi số Marketing / CX Tài chính / Quản trị doanh nghiệp

  Nền tảng quản lý dữ liệu (Data Management Platform)

  Nền tảng quản lý dữ liệu là gì, nó hoạt động như thế nào và tại sao bạn thực sự cần nó trong doanh nghiệp của bạn?

  13/04/2021 • Babuki JSC
  Nhân sự Tài chính / Quản trị doanh nghiệp

  Quản trị sự thay đổi

  Quản trị sự thay đổi là một cách tiếp cận có cấu trúc để đảm bảo rằng các thay đổi được thực hiện triệt để và trơn tru, và quan trọng là những lợi ích lâu dài của việc thay đổi đã đạt được.

  13/04/2021 • Babuki JSC
  Tài chính / Quản trị doanh nghiệp Tư vấn

  Tổng quan Tư vấn Tài chính (Financial Advisory)

  Tư vấn tài chính cung cấp các dịch vụ tư vấn dựa trên nền tảng phân tích tài chính chi tiết và chuyên sâu. Các…

  28/01/2021 • Babuki JSC
  bool(false)