chiến lược doanh nghiệp

4 chiến lược doanh nghiệp trong thế giới kỹ thuật số

Thay vì chỉ thích nghi, chúng ta cần hợp tác sâu rộng và thúc đẩy các chuyển đổi dựa trên kỹ năng. Những cá nhân và doanh nghiệp không thay đổi sẽ khó tồn tại.

22/02/2022 • Babuki JSC
chiến lược doanh nghiệp

Sự cần thiết của chiến lược dữ liệu độc quyền 

Vì phần lớn các công ty đang nhanh chóng trở thành doanh nghiệp định hướng dữ liệu hơn, chiến lược dữ liệu độc quyền là điều cần thiết.

13/04/2021 • Babuki JSC
chiến lược doanh nghiệp

Chiến lược doanh nghiệp: Xây dựng & Áp dụng

Chiến lược doanh nghiệp được định nghĩa như một chuỗi những mục tiêu và hành động lâu dài để doanh nghiệp đạt được kết quả mong muốn về nguồn lực tài chính hoặc nguồn lực phi vật chất (intangible resources).

13/04/2021 • Babuki JSC
chiến lược doanh nghiệp

Chiến lược công ty là gì?

Chiến lược công ty sử dụng một cách tiếp cận quản lý danh mục đầu tư để ra quyết định chiến lược bằng cách xem xét tất cả các doanh nghiệp của công ty để xác định cách thức tạo ra giá trị cao nhất. Để phát triển chiến lược công ty, các công ty phải xem xét cách thức các doanh nghiệp khác nhau phù hợp với nhau, cách thức các đơn vị này tác động lẫn nhau và cách thức cấu trúc công ty mẹ để tối ưu…

13/04/2021 • Babuki JSC
chiến lược doanh nghiệp

Phân tích chiến lược là gì?

Phân tích chiến lược đề cập đến quá trình nghiên cứu về một công ty và môi trường hoạt động xung quanh công ty để xây dựng một chiến lược.

13/04/2021 • Babuki JSC