Chiến lược phát triển sản phẩm

9 Chiến lược phát triển sản phẩm

Các chiến lược phát triển sản phẩm mới được phân loại là Phản ứng hoặc Chủ động, tùy thuộc vào cách một công ty xử lý áp lực từ thị trường và cách công ty quyết định sử dụng các nguồn phát triển sản phẩm từ bên ngoài hay nội bộ.

22/06/2021 • Babuki JSC