công cụ chiến lược

Thẻ điểm cân bằng – Công cụ đo lường hiệu quả

Thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard) là phương pháp quản lý hiện đại dựa trên mục tiêu, theo đó định hướng phát triển của doanh nghiệp được thể hiện bằng các chỉ tiêu, các mục tiêu được tổ chức đó xây dựng một cách hài hòa, cân đối dựa trên các ưu tiên quan trọng của tổ chức, doanh nghiệp.

13/04/2021 • Babuki JSC
công cụ chiến lược

Mô hình McKinsey 7s trong doanh nghiệp

Mô hình McKinsey 7s phân tích thiết kế tổ chức của công ty bằng cách xem xét 7 yếu tố nội bộ chính, để xác định xem chúng có được liên kết hiệu quả và cho phép tổ chức đạt được mục tiêu hay không.

13/04/2021 • Babuki JSC
công cụ chiến lược

Ma trận GE McKinsey là gì?

Ma trận GE McKinsey là một công cụ chiến lược cung cấp một cách tiếp cận có hệ thống cho tập đoàn kinh doanh đa ngành ưu tiên đầu tư giữa các đơn vị kinh doanh của mình.

13/04/2021 • Babuki JSC
công cụ chiến lược

Phân tích chuỗi giá trị (Value chain analysis)

Phân tích chuỗi giá trị là công cụ chiến lược để phân tích các hoạt động nội bộ của công ty. Phân tích này cho thấy lợi thế hoặc bất lợi cạnh tranh của công ty.

13/04/2021 • Babuki JSC
công cụ chiến lược

Mô hình VRIO xác định lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp?

Mô hình VRIO là công cụ được sử dụng để phân tích các nguồn lực và khả năng nội bộ của công ty để tìm hiểu xem chúng có thể là một nguồn lợi thế cạnh tranh bền vững hay không.

13/04/2021 • Babuki JSC