công cụ chiến lược

Thẻ điểm cân bằng – Công cụ đo lường hiệu quả

Thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard) là phương pháp quản lý hiện đại dựa trên mục tiêu, theo đó định hướng phát triển của doanh nghiệp được thể hiện bằng các chỉ tiêu, các mục tiêu được tổ chức đó xây dựng một cách hài hòa, cân đối dựa trên các ưu tiên quan trọng của tổ chức, doanh nghiệp.

13/04/2021 • Babuki JSC
công cụ chiến lược

5 áp lực cạnh tranh của Porter (Porter’s Five Forces)

Bài viết nêu rõ 5 áp lực cạnh tranh trong mô hình của Porter và hướng dẫn cách sử dụng công cụ này hiệu quả.

13/04/2021 • Babuki JSC
công cụ chiến lược

Ma trận BCG – Ma trận chia sẻ tăng trưởng

Ma trận BCG (hoặc ma trận chia sẻ tăng trưởng) là công cụ kinh doanh, sử dụng các yếu tố thị phần tương đối và tốc độ tăng trưởng ngành để đánh giá tiềm năng của danh mục thương hiệu kinh doanh và đề xuất các chiến lược đầu tư trong tương lai.

13/04/2021 • Babuki JSC
công cụ chiến lược

Mô hình McKinsey 7s trong doanh nghiệp

Mô hình McKinsey 7s phân tích thiết kế tổ chức của công ty bằng cách xem xét 7 yếu tố nội bộ chính, để xác định xem chúng có được liên kết hiệu quả và cho phép tổ chức đạt được mục tiêu hay không.

13/04/2021 • Babuki JSC
công cụ chiến lược

Ma trận GE McKinsey là gì?

Ma trận GE McKinsey là một công cụ chiến lược cung cấp một cách tiếp cận có hệ thống cho tập đoàn kinh doanh đa ngành ưu tiên đầu tư giữa các đơn vị kinh doanh của mình.

13/04/2021 • Babuki JSC