doanh nghiệp gia đình

Quản lý sự kém hiệu quả trong Doanh nghiệp gia đình

Trong các doanh nghiệp gia đình, các nhà lãnh đạo đôi khi đưa ra các quyết định tuyển dụng và nhân sự dựa trên mối quan hệ và nghĩa vụ nhiều như dựa trên năng lực và kinh nghiệm.

13/04/2021 • Babuki JSC