Event Slides

Event Slides – Giải mã Chính sách Nhân sự của TGDĐ

Chia sẻ của TGDĐ về niềm tin vào con người và chính sách đãi ngộ nhân sự.

29/06/2021 • Babuki JSC
Event Slides

Event Slides – Giải mã hệ thống Quản trị bằng Công nghệ của TGDĐ

Chia sẻ của của Thế giới di động (TGDĐ) về hệ thống quản trị bằng công nghệ.

29/06/2021 • Babuki JSC
Event Slides

Event Slides – Khai thác tiềm năng của Social Commerce (Haravan)

Tài liệu khái quát về Social commerce, tiềm năng và 5 xu hướng khai thác Social commerce tại Việt Nam.

29/01/2021 • Babuki JSC
Event Slides

Event Slides – Tăng trưởng nhanh và bền vững (MOG)

Chiến lược Tăng trưởng nhanh và bền vững được chia sẻ bởi MOG năm 2019.

29/01/2021 • Babuki JSC