Ma trận BCG

Ma trận BCG – Ma trận chia sẻ tăng trưởng

Ma trận BCG (hoặc ma trận chia sẻ tăng trưởng) là công cụ kinh doanh, sử dụng các yếu tố thị phần tương đối và tốc độ tăng trưởng ngành để đánh giá tiềm năng của danh mục thương hiệu kinh doanh và đề xuất các chiến lược đầu tư trong tương lai.

13/04/2021 • Babuki JSC