Ma trận đánh giá

Ma trận đánh giá yếu tố bên trong và bên ngoài

Các ma trận đánh giá yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài đã được Fred R. David giới thiệu trong cuốn sách ‘Quản trị chiến lược’. Theo tác giả, cả hai công cụ này đều được sử dụng để tóm tắt thông tin thu được từ các phân tích môi trường bên ngoài và bên trong của công ty.

13/04/2020 • Babuki JSC