Ma trận GE McKinsey

Ma trận GE McKinsey là gì?

Ma trận GE McKinsey là một công cụ chiến lược cung cấp một cách tiếp cận có hệ thống cho tập đoàn kinh doanh đa ngành ưu tiên đầu tư giữa các đơn vị kinh doanh của mình.

13/04/2021 • Babuki JSC