Ma trận hồ sơ cạnh tranh

Ma trận hồ sơ cạnh tranh CPM

Ma trận hồ sơ cạnh tranh (Competitive Profile Matrix) là công cụ chiến lược so sánh công ty với các đối thủ, tiết lộ điểm mạnh và yếu tương đối của công ty.

13/04/2020 • Babuki JSC