Mô hình McKinsey 7s

Mô hình McKinsey 7s trong doanh nghiệp

Mô hình McKinsey 7s phân tích thiết kế tổ chức của công ty bằng cách xem xét 7 yếu tố nội bộ chính, để xác định xem chúng có được liên kết hiệu quả và cho phép tổ chức đạt được mục tiêu hay không.

13/04/2021 • Babuki JSC