Mô hình VRIO

Mô hình VRIO xác định lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp?

Mô hình VRIO là công cụ được sử dụng để phân tích các nguồn lực và khả năng nội bộ của công ty để tìm hiểu xem chúng có thể là một nguồn lợi thế cạnh tranh bền vững hay không.

13/04/2021 • Babuki JSC