Phân tích chuỗi giá trị

Phân tích chuỗi giá trị (Value chain analysis)

Phân tích chuỗi giá trị là công cụ chiến lược để phân tích các hoạt động nội bộ của công ty. Phân tích này cho thấy lợi thế hoặc bất lợi cạnh tranh của công ty.

13/04/2021 • Babuki JSC