Phân tích PEST

Phân tích PEST và PESTEL

Điều cần thiết là xác định các yếu tố PEST nào đại diện cho các cơ hội hoặc mối đe dọa cho một tổ chức và chỉ liệt kê các yếu tố đó trong phân tích PEST. Điều này cho phép tập trung vào những thay đổi quan trọng nhất có thể có tác động đến doanh nghiệp.

13/04/2020 • Babuki JSC