phân tích swot

Phân tích SWOT là gì? Thực hiện ra sao?

Phân tích SWOT liên quan đến việc thu thập và miêu tả thông tin về các yếu tố bên trong và bên ngoài, có hoặc có thể có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Phân tích này giúp chủ doanh nghiệp hiểu rõ về những điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp và nhìn nhận các cơ hội và mối đe dọa từ bên ngoài. Dựa vào đó, chủ doanh nghiệp hay phụ trách các bộ phận có thể đề xuất những chiến lược và kế hoạch kịp thời, đúng đắn để doanh nghiệp phát triển.

03/04/2021 • Babuki JSC