Quản trị sự thay đổi

Quản trị sự thay đổi trong môi trường kinh doanh

Quản trị sự thay đổi là cách tiếp cận có cấu trúc để đảm bảo rằng các thay đổi được thực hiện triệt để và những lợi ích lâu dài của việc thay đổi sẽ được đảm bảo.

13/04/2021 • Babuki JSC