tiêu chí đánh giá

8 tiêu chí đánh giá hoạt động kênh phân phối

Sau khi đã lựa chọn kênh, cách thức và triển khai, doanh nghiệp cần liên tục đánh giá hoạt động kênh phân phối. Mục đích của việc này là để kịp thời phát hiện vấn đề và xử lý, đồng thời cải thiện kênh phân phối, giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu quả sử dụng nguồn lực và tăng trưởng. Bài viết giới thiệu 8 tiêu chí giúp doanh nghiệp thực hiện được việc đánh giá kênh phân phối.

03/04/2021 • Babuki JSC